Zmiana stawek za odpady

Informacje z XVI sesji rady gminy.

Na nadzwyczajnej sesji zwołanej 4 lutego podjęto pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Dostosowanie obowiązujących do tej pory uchwał zobligowane było nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusiła na samorządach aktualizację prawa lokalnego w ciągu 12 miesięcy.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie nowego formularza przez wszystkich mieszkańców jest obowiązkowe i zaplanowane w Urzędzie Gminy od dnia 02 marca. Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku występowania zaległości.

Następnie radni określili stawkę za odpady, która z dniem 1 marca wynosić będzie 26 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie oraz 52 zł od osoby za odpady zmieszane. Preferencyjną wysokość opłaty ponosić będą mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki na bioodpady, dla nich stawka wyniesie 25 zł od osoby. Ta znacząca podwyżka opłat wynika z rosnących kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Zakończone postępowanie przetargowe dobitnie pokazuje, że wyłoniony w postępowaniu oferent zaproponował warunki finansowe zwiększające dotychczasowe koszty roczne o 45%, co kwotowo stanowi ponad 2 mln zł złotych. Na ten wzrost stawek rynkowych składa się wiele czynników: od wzrostu płaty minimalnej, wzrostu cen paliwa i rosnącej opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach, przez brak rynków zbytu dla surowców wtórnych i wzrost opłat za pojemniki i worki, po coroczne podwyżki cen za przyjmowanie odpadów przez Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Dodaj komentarz